Grâu

În data de 22 iulie, Ucraina și Rusia, sub egida ONU și cu intermedierea Turciei, au semnat la Istanbul ”Inițiativa pentru transportarea în condiții de siguranță a cerealelor și alimentelor din porturile ucrainene”, cu scopul de a debloca parțial porturile maritime ucrainene Odesa, Ciornomorsk și Iujne, pentru exportul de cereale și fertilizanți. Prima navă în cadrul acestui acord, încărcată cu 26000 tone de porumb ucrainean, a părăsit portul Odesa la 1 august, traversând ”coridorul cerealelor”.

 

Însăși posibilitatea de a exporta pe cale maritimă din porturile ucrainene a generat o scădere a prețurilor atât la Bursa de Valori din Chicago, cât și pe piața spot. În ziua semnării acordului, cotațiile grâului au scăzut cu 8,5% și cele ale porumbului cu 3,5%. Ulterior, însă, scăderea prețurilor s-a atenuat. Per total, în luna iulie, prețurile mondiale la grâu au scăzut cu 14,5%.

 

Scăderea prețurilor a fost influențată și de începerea sezonului de recoltare în emisfera nordică și, respectiv, creșterea ofertei.

 

Totuși, prețurile internaționale la grâu sunt în continuare cu 24,8% mai mari comparativ cu ​cele înregistrate în ​iulie anul trecut.

 

Menționăm că pe parcursul lunii precedente Ucraina a exportat 1,7 milioane de tone de culturi cerealiere, în creștere cu 21% față de volumul exportat în iunie (1,4 milioane de tone), dar cu 45% mai puțin față de același indicator înregistrat cu un an mai devreme (3,1 milioane de tone). Potrivit agricultorilor ucraineni, problema rentabilității a trecut pe plan secund, prioritatea de bază fiind acum de a scăpa de produsele rămase în stoc și astfel de a face loc pentru noua recoltă.

 

Porumb

Prețurile internaționale la cereale furajere continuă să înregistreze tendințe descendente pentru a patra lună consecutiv, fiind în scădere cu 11,2% față de prețurile din iunie, dar oricum rămân a fi cu 12,1% mai mari față de anul trecut.

 

Ca și în cazul grâului, motivul de bază pentru descreșterea prețurilor mondiale la porumb cu 10,7% a fost semnarea acordului de deblocare a porturilor ucrainene.

 

Creșterea sezonieră a ofertei în Argentina și Brazilia, unde recolta depășește cifrele de anul trecut, a contribuit și ea la scăderea prețurilor. Scăderea cotațiilor la grâu și porumb a provocat și o scădere a prețurilor la sorg și orz cu 12,8% și 12,6% respectiv.

 

Semințe de floarea soarelui și ulei vegetal

Indicele FAO al prețului uleiului vegetal a scăzut cu 19,2% în iulie până la cel mai mic nivel din ultimele 10 luni. O scădere atât de semnificativă a fost cauzată de reducerea prețurilor mondiale la uleiurile de palmier, soia, rapiță și floarea soarelui. În iulie, prețurile internaționale la uleiul de palmier au continuat să scadă pentru a patra lună consecutiv, în primul rând ca urmare a creșterii puternice anticipate a ofertei din Indonezia, principalul exportator de ulei de palmier pe plan mondial. În același timp, scăderea cotațiilor internaționale la uleiurile de soia și, respectiv, de rapiță a fost rezultatul perioadei lungi de cerere scăzută și a recoltei bogate anticipate. Cât despre uleiul de floarea-soarelui, în pofida incertitudinii continue privind logistica în regiunea Mării Negre, prețurile internaționale au înregistrat o descreștere semnificativă pe fundalul nivelului redus al cererii de import în întreaga lume. Reducerea cotațiilor mondiale la uleiurile vegetale a fost influențată și de reducerea prețurilor la țiței.

 

În același timp, potrivit agențiilor analitice românești, scăderea semnificativă a recoltei de floarea-soarelui în 2022 va contribui la creșterea prețurilor la această cultură și respectiv la uleiul de floarea soarelui. În prezent, o tonă de floarea soarelui pe piața românească costă 550 de dolari (Paritate: EXW siloz).

 

_________________________________________________

 

Что происходит на зерновом и масличноим рынках после разблокировки украинского экспорта? Цены в регионе

Пшеница


22 июля Украина и Россия при содействии Турции и ООН подписали в Стамбуле «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов», которая призвана частично разблокировать украинские морские порты Одесса, Черноморск и «Южный» для экспорта зерна и удобрений. Первое судно по этой программе, следующее в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тонн украинской кукурузы, прошло «зерновым коридором» из Одесского порта 1 августа.

Сама возможность экспорта морем привела к снижению цен как на Чикагской бирже, так и на наличном рынке. В день подписания соглашения котировки пшеницы снизились на 8,5%, кукурузы – на 3,5%. Однако затем цены частично отыграли падение. В целом же в июле мировые цены на пшеницу упали на 14,5%.

Кроме того, на снижение цен повлияло начало уборки урожая в Северном полушарии и, как следствие, рост предложения.

В то же время международные цены на пшеницу все еще на 24,8% выше показателей июля прошлого года.

Отметим, что из Украины в прошлом месяце на внешние рынки было отгружено 1,7 млн тонн зерновых культур, что на 21% превышает экспортированный объем в июне (1,4 млн тонн), но на 45% уступает аналогичному показателю годом ранее (3,1 млн тонн). Украинские фермеры говорят, что вопрос прибыльности сейчас отошел на второй план. Главное – избавиться от запасов и освободить место под новый урожай.

Кукуруза

Международные цены на фуражные зерновые также продолжают демонстрировать тенденцию к снижению вот уже четвертый месяц подряд: они опустились на 11,2% по сравнению с июнем, но остаются на 12,1% выше уровня прошлого года.

Как и в случае с пшеницей основной причиной падения мировых цен на кукурузу на 10,7% стало заключение соглашения о разблокировании украинских портов.

Вклад в снижение цен также внесло сезонное увеличение предложения в Аргентине и Бразилии, где уборочная идет опережающими темпами по сравнению с прошлогодними показателями. Сокращение котировок пшеницы и кукурузы также спровоцировало падение цен на сорго и ячмень на 12,8% и 12,6% соответственно.

Подсолнечник и растительное масло

Среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО в июле опустилось на 19,2% до минимального значения за последние 10 месяцев. Столь резкое падение было вызвано снижением мировых цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла. В июле международные цены на пальмовое масло продолжили снижаться четвертый месяц подряд, главным образом ввиду ожидаемого значительного роста предложения в Индонезии – ведущем мировом экспортере пальмового масла. В то же время снижение международных котировок соевого и рапсового масел было обусловлено, соответственно, длительным периодом вялого спроса и ожидающимся богатым урожаем. Что касается подсолнечного масла, то, несмотря на сохраняющуюся неопределенность с логистикой в Черноморском регионе, международные цены заметно снизились на фоне сокращения импортного спроса в мире в целом. Снижению мировых котировок растительных масел также способствовало сокращение цен на сырую нефть.

В то же время, по информации румынских аналитических агентств, значительное снижение урожая подсолнечника в 2022 году будет способствовать росту цен на него, а значит и на повышение цен на подсолнечное масло. Сейчас на рынке Румынии тонна подсолнечника стоит $500 

 

___________________________________________

 

Grain and vegetable oil markets after the unlocking of Ukrainian ports. Prices in the region.

 

Wheat
On July 22, Ukraine and Russia signed in Istanbul The Initiative on the Safe Transportation of Grain and Foodstuffs from Ukrainian Ports, under the aegis of the UN and Türkiye assistance, to partially unblock the Ukrainian seaports of Odessa, Chornomorsk and Yuzhne for exports of grains and fertilizers. The first ship loaded with 26,000 tons of Ukrainian corn, under this deal, left the port of Odessa on August 1st and passed through the "grain corridor".

The very possibility of exports by sea led to a decrease in prices on both the Chicago Board of Trade and on the spot markets. On the day the deal was signed, wheat price quotations dropped by 8.5% and corn price quotations by 3.5%. The decrease in prices then slowed down. Overall, world wheat prices decreased by 14.5% in July.

The start of harvest season in the Northern Hemisphere and the resulting growth in supply also influenced the price decrease.

However, the global wheat prices are still 24.8% higher than in July last year.

Over the past month, 1.7 million tons of grain crops were shipped from Ukraine for the foreign markets, which is 21% more than the volume exported in June (1.4 million tons), but 45% less than the same indicator in the previous year (3.1 million tons). According to Ukrainian farmers, profitability is not a priority topic now, what matters the most is to get rid of the existing stocks and make room for the newly harvested crops.

 

 

Corn

International prices for feed grains declined for the fourth consecutive month, down 11.2 percent, but remained 12.1 percent above their values a year ago.

The same as with wheat, the main reason for the 10.7 per cent fall in the world corn prices was the deal signed to unblock the Ukrainian ports.

Increased seasonal availability in Argentina and Brazil, where corn harvests are above the last year figures, also helped to ease the pressure on prices. Spillover from the drop in wheat and corn price quotations also pressured sorghum and barley prices downwards, respectively, by 12.8 percent and 12.6 percent.

Sunflower seeds and vegetable oils

The FAO Vegetable Oil Price Index decreased by 19.2 percent in July from June, marking a 10-month low. This sharp drop was caused by a decline in world prices for palm, soybean, rapeseed and sunflower oils. In July, international palm oil price quotations continued to decline for the fourth consecutive month, mainly due to prospects of Indonesian ample export availability - the world's leading palm oil exporter. At the same time, the decline in international prices for soybean and rapeseed oils was due to a protracted low demand, as well as expectations of ample new crop supplies. Sunflower oil prices also dropped amid subdued global import demand, even though logistical uncertainties continued in the Black Sea region. Lower crude oil prices also pressured vegetable oil values down.

At the same time, according to Romanian analytical agencies, a significant decline in the sunflower harvest in 2022 will result in a seeds price rise, and hence an increase in sunflower oil prices. A ton of sunflower seeds (SFS) on the Romanian market is $550 now (Parity: EXW inland silo).